STREKOV WINE RUN sú bežecké preteky a preteky v nordic walkingu, ktoré sa konajú počas kultúrnej, spoločenskej a gurmánskej akcie „Strekovský festival vína“ v krásnom prírodnom prostredí strekovských viníc v spoločnosti skvelých vinárov.
Krátke video z festivalu: https://www.youtube.com/watch?v=scLo5148mBU

Propozície STREKOV WINE RUN 2017

Termín konania: 22.7.2017
Miesto konania: Strekov (areál Strekovského festivalu vína)
Organizátor: Ventura SK s.r.o.

Popis pretekov: 7km bežecké preteky
5km preteky v nordic walkingu

Časový harmonogram:
8:00 – 9:30 hod. – Prezentácia pretekárov (pri vstupe do areálu Strekovského festivalu vína)
10:00 hod. – Štart bežeckých pretekov
10:15 hod. – Štart pretekov Nordic walking
12:30 hod. – Vyhodnotenie výsledkov

Časový limit: bežecké preteky 1:15 hod. od štartu
preteky Nordic walking 1:00 hod. od štartu

Vek pretekárov: od 15 rokov, neplnoletí pretekári mladší ako 18 rokov môžu štartovať len po podpise prihlášky svojím zákonným zástupcom pri prezentácii

Cena štartovného: 15 € pri online registrácii cez registračný systém Sportsoft Timing na adrese:
http://registrace.sportsoft.cz/main.aspx?e=1025&lng=sk

Štartovný balíček obsahuje:
– štartovné číslo s nevratným čipom na meranie času
– vstupenku na Strekovský festival vína
– občerstvenie na 4.km behu a v cieli
– fľašu znamenitého miestneho vína
– mapu miesta konania festivalu
– zľavové kupóny od sponzorov
– účastnícka medaila (účastníkom sa udeľuje v cieli po absolvovaní trate v stanovenom časovom limite)

Technické zázemie a občerstvenie:
Šatňa a úschovňa – situovaná v stane v blízkosti štartu/ cieľa.
Občerstvovacie stanice sa nachádzajú na 4.kilometri trate pre bežcov a v cieli pre všetkých pretekárov.

Vekové kategórie – beh:
Muži:
M (do 39 rokov)
M40 (do 49 rokov)
M50+ (od 50 rokov)
Ženy:
Z (do 39 rokov)
Z40 (do 49 rokov)
Z50+ (od 50 rokov)

Vekové kategórie – nordic walking:
Muži (bez vekového obmedzenia)
Ženy (bez vekového obmedzenia)

Meranie časov a výsledky:
Meranie je zabezpečené profesionálnou časomierou VOS-TPK. Výsledky zverejní usporiadateľ ihneď po skončení podujatia na stránke sportsofttiming.sk a následne na web stránke podujatia.

Vis maior:
Preteky sa konajú za každého počasia. V prípade extrémne nepriaznivého počasia si organizátor vyhradzuje právo na zmenu,prípadne zrušenie pretekov.

Prehlásenie účastníkov pretekov STREKOV WINE RUN

Účastníci prehlasujú, že:
– sa zúčastňujú pretekov na vlastné nebezpečenstvo a zodpovednosť, vrátane akýchkoľvek zdravotných problémov a úrazov, ktoré ich v súvislosti s týmito pretekmi postihnú, berú na vedomie náročnosť pretekov, dĺžku a prevýšenie trate a sú zodpovedajúco pripravení, organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za ich prípadné zranenie počas pretekov,
– nie je im známa žiadna prekážka v ich zdravotnom stave, ktorá by im v účasti na pretekoch bránila,
– majú zabezpečené individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí, ktorí nesú plnú zodpovednosť za prípadnú škodu spôsobenú na zdraví alebo na veciach, ktorú spôsobia svojím konaním, alebo vznikne ich zavinením organizátorovi, ďalším pretekárom alebo tretím osobám pred pretekmi, počas pretekov a po pretekoch,
– sú oboznámení s podmienkami účasti, traťou a bezpečnostnými predpismi, ktoré sa zaväzujú dodržiavať. Tiež sa zaväzujú riadiť sa pokynmi organizátorov počas pretekov.

Účastníci pretekov dávajú povolenie a výslovný súhlas organizátorovi podujatia spoločnosti Ventura SK s.r.o., J.Palárika 38, 941 01 Bánov a ním povereným osobám na spracovanie svojich osobných údajov. Uvedené osobné údaje budú spracovávané v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Vyplnením registračného formulára pri prezentácii pred pretekmi účastníci dávajú organizátorovi spoločnosti Ventura SK s.r.o., J. Palárika 38, 941 01 Bánov, IČO: 47 126752 súhlas na:
– spracovanie svojich osobných údajov na účely registrácie a prezentácie účastníkov podujatia STREKOV WINE RUN, organizácie podujatia a na marketingové účely podujatia, vrátane zasielania informačných e-mailov elektronickou formou, súvisiacich výhradne s podujatiami organizovanými spoločnosťou Ventura SK s.r.o., J. Palárika 38, 941 01 Bánov, IČO: 47 126752,
– na použitie fotografických, zvukových a obrazových záznamov zhotovených organizátorom podujatia alebo inými osobami najmä za účelom použitia v médiách, na webe, v propagačných materiáloch podujatia, a to bez náhrady a bez nároku na autorské práva.

Kontakt

Máte otázku? Napíšte nám!

Nečitateľné? Požiadať znova tu. captcha txt

Start typing and press Enter to search

X