VŠEOBECNÉ PODMIENKY USPORIADATEĽA festivalu  Strekovský festival vína

 

spoločenského podujatia (ďalej aj ako „festival“ ) Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny týchto podmienok. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny programu festivalu. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny miesta a/alebo času konania festivalu. Usporiadateľom festivalu je Strekovin Strekovská vinná cesta OZ, 941 37 Strekov č. 55, IČO: 42 205 620 (ďalej aj ako „usporiadateľ“).

Otvorenie brány festivalu:

Festivalový areál sprístupníme návštevníkom dňa 17. 07. 2020 v piatok o 14:00 hod. a dňa 18. 07. 2020 v sobotu o 10:00 hod.

Na festivale sa môže zúčastniť každý, kto si zakúpi vstupenku a dodrží všeobecné podmienky festivalu. Vstupenka na festival bude návštevníkovi pri vstupe do areálu festivalu zamenená za náramok - osobná a individuálna identifikácia návštevníka nahrádzajúca návštevníkom zakúpenú vstupenku na festival (ďalej aj ako „Festivalový náramok“). V prípade zrušenia festivalu usporiadateľ oznámi v mieste nákupu vstupenky náhradný termín konania festivalu, alebo spôsob vrátenia vstupného najneskôr do 10 dní. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu programu. Zaplatené vstupné na festival sa nevracia, vstupenka je neprenosná a nevymieňa sa. Je platná len s kontrolným ústrižkom. Návštevníci zakúpením vstupenky súhlasia, že usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené na majetku a zdraví návštevníkov, nezodpovedá taktiež za škody spôsobené neodvrátiteľnými udalosťami. Neodvrátiteľnými udalosťami sa rozumie najmä vyššia moc, zásahy štátu alebo iných príslušných autorít, počasie, poruchy spojových služieb, technické závady realizácie, nedostatok elektrickej energie, dodržiavanie platných právnych predpisov alebo licenčných podmienok zo strany tretích osôb, vrátane dodržiavania zákonných povinností, akými je poskytovanie informácií verejnosti. Návštevníci sa zakúpením vstupenky zaväzujú nezverejňovať a neposkytovať akékoľvek nepravdivé informácie, ktoré by mohli byť spôsobilé poškodiť dobré meno festivalu a/alebo jeho usporiadateľov. Usporiadateľ nie je zodpovedný za prípadné ohrozenie návštevníkov, ktorých zdravotný stav by mohol byť negatívne ovplyvnený svetelnými a zvukovými efektmi použitými počas festivalu. Návštevníci zakúpením vstupenky berú na vedomie, že usporiadateľ nezodpovedá za poškodenie, stratu alebo krádež akéhokoľvek majetku návštevníkov napr. stany, predmety v nich odložené, predmety, ktoré majú pri sebe alebo na sebe. Návštevníci berú na vedomie, že v prípade porušenia akéhokoľvek zákazu uvedeného v týchto podmienkach a/alebo v prevádzkovom poriadku miesta konania festivalu a/alebo v prípade nedodržania akýchkoľvek pokynov usporiadateľa alebo usporiadateľom poverenej tretej osoby, sú usporiadateľ a/alebo osoby poverené usporiadateľom oprávnení vyviesť takýchto návštevníkov z areálu festivalu, odobrať im Festivalový náramok a zabrániť ich ďalšiemu vstupu na festival. Zakúpením vstupenky, ako aj jej predložením pri vstupe, vyjadruje držiteľ danej vstupenky súhlas s týmito všeobecnými podmienkami usporiadateľa festivalu a s prevádzkovým poriadkom miesta konania festivalu, pokynov usporiadateľa a podmienkami, ktoré s ním súvisia. Prevádzkový poriadok je k dispozícii u usporiadateľa festivalu. Zároveň sa návštevníci zakúpením vstupenky zaväzujú dodržiavať všetky platné právne predpisy SR.

Bezpečnosť:

Bezpečnosť návštevníkov na festivale je pre nás prioritou. O bezpečnosť na festivale sa stará bezpečnostná služba. Slúži na ochranu návštevníkov a na stráženie festivalových priestorov. Je rozpoznateľná podľa jednotného oblečenia (s nápisom SECURITY). Bezpečnostná služba je doplnená o usporiadateľskú službu a dobrovoľníkov. Pre príjemný chod festivalu je nutné dodržiavať pokyny bezpečnostnej a usporiadateľskej služby v rámci ich kompetencií, nevyhnutnosťou pre pobyt na festivale je mať identifikáciu návštevníka - festivalový náramok. Kompetencie a povinnosti bezpečnostnej služby: kontrola lístkov, festivalových náramkov, osobná prehliadka (na zamedzenie vnášania nebezpečných a nepovolených predmetov – je zakázané vnášať do festivalového areálu akékoľvek predmety ohrozujúce bezpečnosť alebo zdravie), vyvedenie z areálu (neoznačené osoby, agresívne osoby, osoby ohrozujúce bezpečnosť, neautorizovaní predajcovia a predajcovia porušujúci zmluvu o predaji), usmerňovanie pohybu, prípadne evakuácie, zamedzenie vstupu návštevníkom

do priestorov nevyhradených pre verejnosť, ochrana účinkujúcich, návštevníkov a festivalového zariadenia.

Návštevníci súhlasia s vykonaním osobnej prehliadky strážnou službou pri vstupe do areálu a kedykoľvek v areáli počas trvania festivalu usporiadateľom poverenou osobou alebo usporiadateľom poverenou súkromnou bezpečnostnou službou (ďalej aj ako „SBS“). Návštevníci sa zakúpením vstupenky zaväzujú dodržiavať pokyny usporiadateľa a usporiadateľom poverenej osoby a SBS.

Identifikácia

Festivalový náramok obdrží po preukázaní sa platnou vstupenkou každý návštevník, tento mu bude založený na zápästie, a to vo farebnom prevedení zodpovedajúcom rozsahu priestorov a doby, na ktorú bola vstupenka zakúpená. Festivalovým náramkom je potrebné sa preukázať pri vstupe do areálu festivalu a pri vyzvaní v jeho priestoroch. Identifikáciou je potrebné sa preukázať pri vstupe na festival i pri vyzvaní bezpečnostnou alebo usporiadateľskou službou v jeho priestoroch. Identifikáciu považujte za ceninu, pri jej strate vám nebude umožnený opätovný vstup, nová identifikácia vydaná nebude. Návštevníci bez náramku budú vyvedení z areálu, preto svoje náramky vo vlastnom záujme neposkytujte iným osobám. Festivalový náramok sa považuje za ceninu, pri strate alebo poškodení sa stáva neplatným a opätovný vstup bez neho nie je možný. Návštevníci bez Festivalového náramku budú vyvedení z areálu festivalu. Festivalový náramok je nutné mať na zápästí po celú dobu trvania festivalu.

Vstupné:

Osoby mladšie ako 13 rokov majú povolený vstup zdarma. Osobám mladším ako 13 rokov je povolený vstup a účasť na festivale iba v sprievode dospelej osoby s dokladom o veku dieťaťa (karta poistenca a pod.). Osobám mladším ako 15 rokov je povolený vstup a účasť na festivale po 21. hodine iba v sprievode dospelej osoby. Vstup a účasť všetkých návštevníkov na festivale je na ich vlastnú zodpovednosť, resp. na zodpovednosť ich zákonných zástupcov v prípade, ak nie sú spôsobilí na právne úkony v plnom rozsahu.

Vstupenka a rozsah práv s ňou spojených vychádza zo zverejneného cenníka usporiadateľa. Vstupenka a Festivalový náramok sú ceniny, ktorých falšovanie sa považuje za trestný čin v zmysle zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov. Znehodnotená alebo dodatočne upravovaná vstupenka alebo Festivalový náramok je neplatná. Usporiadatelia alebo ním poverená osoba si vyhradzujú právo vykázať z areálu festivalu osobu nevhodne sa správajúcu alebo nevhodne sa správajúcu k ostatným návštevníkom a odobrať Festivalový náramok, a to bez nároku na vrátenie vstupného, resp. bez nároku na vrátenie ceny vstupenky. Za stratu, poškodenie, prípadne krádež Festivalového náramku je zodpovedný výlučne návštevník. Neplatný je náramok, ktorý je akokoľvek poškodený alebo upravovaný. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vyviesť návštevníka z areálu ihneď po zistení, že Festivalový náramok je akokoľvek upravovaný.

 

Oficiálny cenník festivalu:

Vstupenka zakúpené na mieste

Piatok (17. 07. 2020) : 1-dňová vstupenka pre 1 osobu 14,50 €

Sobotu (18. 07. 2020) : 1-dňová vstupenka pre 1 osobu 17,00 €

Vstupenka zakúpené na mieste pre držiteľov ZP a ZŤP 8,50 eur/ks/deň

( Držitelia preukazu ZŤP si budú môcť zakúpiť vstupenku na festival priamo na mieste za zvýhodnenú cenu 8,50 €/ks/deň, a to po predložení príslušného preukazu ZŤP a dokladom totožnosti. Na sprievodcu sa zľava nevzťahuje.)

Degustačný pohár na ochutnávku 1,50 eur/ks

Žetóny (body) na ochutnávku 0,20 eur/ ks

Kyvadlová festivalová autobusová doprava Nové Zámky – Strekov a späť 2 € / osoba

Kyvadlová festivalová autobusová doprava železničná stanica Strekov – festival a späť je zdarma

Počas festivalu pre návštevníkov, ktorí si zakúpili vstupenky sú sprievodné akcie, koncerty, detské atrakcie zdarma.

 

Priebeh degustácie:

Degustácia vína je povolená len v sklenených pohároch, ktoré si môžu návštevníci zakúpiť aj na vyznačených miestach festivalu.

Degustačné množstvo je 0,5 dcl. Protihodnota degustovaných vín sú vínne žetóny predávané organizátorom.

Hodnotu degustačného množstva určí každý vinár sám.

Hodnota jedného žetónu je 0,20 eur. Hodnota degustovaného množstva je 1 žetón / 0,20 eur / a jeho násobok. Oficiálne zaregistrovaní vinári, vínne pivnice sú označené logom festivalu, ich zoznam je uvedený v bulletinoch.

 

ZÁKAZY:

Počas festivalu bez písomného súhlasu organizátora, je prísne zakázané:

 • vnášať do priestoru konania akcie:
  • akýchkoľvek alkoholických a nealkoholických nápojov
  • pyrotechnických predmetov, výbušnín a horľavín
  • omamných látok, psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov
  • zbraní akéhokoľvek druhu alebo vnášania nožov, predmetov ohrozujúcich bezpečnosť a zdravie iných účastníkov festivalu
  • ostrých predmetov, predmetov ohrozujúcich bezpečnosť a zdravie iných účastníkov festivalu

 

 • zhotovovania fotografií z vystúpení interpretov používaním blesku pri fotení počas koncertov
 • zákaz stanovania na parkoviskách a iných miestach, ktoré nie sú na stanovanie vyhradené
 • vstup na pódium a skákania z pódia,
 • vstup na miesta, kde je vstup povolený len pre určené osoby
 • vstup na miesta a/alebo do objektov ohradených oplotením alebo inými zábranami
 • vykonávať akúkoľvek reklamnú činnosť bez písomného súhlasu alebo povolenia usporiadateľa
 • vykonávať akúkoľvek politickú aktivitu (činnosť) bez písomného súhlasu alebo povolenia usporiadateľa
 • predávať akéhokoľvek tovaru bez písomného súhlasu alebo povolenia usporiadateľa
 • akéhokoľvek iné konania/nekonania, ktoré by mohli spôsobiť akúkoľvek škodu alebo ujmu iným návštevníkom a/alebo usporiadateľovi a/alebo iným osobám prítomným na festivale.

 

Alkohol:

Osoby mladšie ako 18 rokov majú prísny zákaz požívať akékoľvek alkoholické nápoje.

 

Foto a video:

Na festivale môžu fotografovať a natáčať iba akreditovaní novinári a fotografi. Tolerované sú neprofesionálne spotrebiteľské fotoaparáty a mobilné telefóny, ktoré sa však nesmú používať na zhotovovanie snímok z vystúpení interpretov a s použitím blesku. Návštevníci sa zakúpením vstupenky zaväzujú, že akékoľvek audiovizuálne diela nepoužijú na mediálne alebo komerčné účely, ani ich iným spôsobom nezverejnia bez písomného súhlasu usporiadateľa. Každý návštevník súhlasí s tým, aby fotografie alebo iný záznam jeho osoby z festivalu boli použité v akejkoľvek technickej úprave pre propagovanie festivalu v budúcnosti. V prípade zhotovenia fotografických, filmových, videozáznamov alebo iných záznamov počas festivalu alebo v súvislosti s ním, dáva návštevník výslovný súhlas na ich použitie bez finančnej náhrady.

Parkovanie:

Miesto konania festivalu bude pre dopravu uzavreté. Parkovanie áut je povolené len na vyhradených miestach. Tieto priestory nie sú strážené. Usporiadateľ nezodpovedá za prípadnú krádež alebo poškodenie automobilov a predmetov v nich alebo pri nich odložených. Vyznačené parkovisko je bezplatné.

Press:

Proces akreditácie prebehne do 12. júla 2020

Usporiadateľ si vyhradzuje právo odmietnuť udeliť akreditáciu novinárovi alebo fotografovi. Akreditovaní novinári a fotografi majú na festival voľný vstup na základe presspasov , ktoré im budú odovzdané. Akreditovaní novinári a fotografi musia nosiť pri sebe neustále označenie press a festivalový náramok.

Prvá pomoc:

V areáli festivalu má svoje stanovisko služba prvej pomoci. Stanovisko služba prvej pomoci bude viditeľne označené. V prípade úrazu i v prípade podozrenia na zdravotné problémy (kohokoľvek, i neznámeho) kontaktujte zdravotníkov.

V prípade úrazu mimo dosahu festivalovej zdravotníckej služby (napr. v meste, na stanici...) volajte 112 alebo vyhľadajte nemocnicu.

 

Hygiena

Na festivale sú k dispozícii splachovacie toalety a chemické toalety. Vo festivalových priestoroch je k dispozícii dostatočný počet smetných košov a kontajnerov. Za čistotu v okolí stánkov s občerstvením sú zodpovední prevádzkari stánkov. Čistenie bude prebiehať priebežne, kompletné vyčistenie areálu prebieha v sobotu a v nedeľu ráno. Prosíme návštevníkov, aby vo vlastnom záujme dbali o čistotu.

Informačné stany:

Na festivale zriadené infostany sú otvorené v čase piatok od od 14:00 do 23:00 hod v sobotu od 10:00 do 23:00 hod. V infostane návštevníci môžu získať informácie o festivale, o programoch, o zdravotníckej službe. Rovnako sú v nich k dispozícií festivalový bulletin /programový zošit/ a stany slúžia aj ako predajné miesto degustačných pohárov, žetónov a vstupeniek.

Kyvadlová doprava:

Kyvadlová autobusová doprava medzi Novými Zámkami a miestom konania festivalu, železničnou stanicou Strekov a miestom konania festivalu je zabezpečená podľa cestovného poriadku Strekovin OZ

Zastávky: Kyvadlovka Nové Zámky - Strekov: Hlavné námestie NZ, hlavná autobusová stanica NZ. Kyvadlovka Strekov žel.stanica - Strekov - festival: žel. stanica Strekov, základná škola Strekov, Socha sv. Jána (č.d. 657), katolícky kostol, krčma Rigó

zastávky budú označené nápisom „kyvadlová doprava“/.

Kontakt

Máte otázku? Napíšte nám!

Nečitateľné? Požiadať znova tu. captcha txt

Start typing and press Enter to search

X